C10H8, Naphthalene, naphthalene, tar camphor, VOC, VOC